Oferta

Arsanit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przy ul. Obwodowej 17, KRS 0000048016 podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 19 listopada (czwartek) o godzinie 12:00, w Katowicach, w Kancelarii Notarialnej Notariusza Tomasza Zaparta przy al. W. Korfantego 2/310 odbędzie się pierwszy termin licytacji następujących ruchomości:

– granulatu do produkcji styropianu oznaczonego „BF295”, przeznaczonego do produkcji płyt styropianowych do zastosowania na fasadach – w ilości 188 ton,

– granulat do produkcji styropianu oznaczonego „BF395”, przeznaczonego do produkcji płyt styropianowych do zastosowania na podłogach i dachach – w ilości 0,8 tony.

Licytacja dotyczy zatem łącznie towaru, przechowywanego w Big-Bagach oraz oktabinach, o łącznej masie 188,8 ton (sto osiemdziesiąt osiem ton i osiemset kilogramów).

W razie nie braku oferentów w pierwszym terminie ruchomość zostanie wystawiona do sprzedaży w ramach drugiego terminu licytacji, który będzie miał miejsce przed tym samym Notariuszem, w dniu 24 listopada 2020 r. (wtorek), również o godzinie 12:00. Licytantów prosi się o stawiennictwo na 20 minut przed terminem licytacji. Dopuszczona do licytacji może być tylko osoba pełnoletnia, która wylegitymuje się ważnym dowodem osobistym, a w razie działania na rzecz osoby prawnej tylko taka, która przedstawi stosowne pełnomocnictwo do udziału w licytacji oraz do zaciągania zobowiązań lub inne odpowiednie umocowanie.

Powyższe ruchomości można oglądać po uprzednim uzgodnieniu z organizatorem licytacji. Informujemy, że oferowany do sprzedaży granulat jest produktem niepełnowartościowym, gdyż posiada on wadę fizyczną, polegającą na braku wymaganego stopnia niepalności finalnego wytworzonego z niego produktu, w tym również wadę nadmiernej palności w ramach produkcji. Dodatkowo sugerowany przez dostawcę granulatu termin jego przydatności do wykorzystania upłynął w czerwcu br. Organizator licytacji nie gwarantuje zatem żadnych parametrów sprzedawanego surowca. Niepełnowartościowość ruchomości znajduje przełożenie w cenie wywoławczej towaru oferowanego do sprzedaży.

Cena wywoławcza podczas pierwszej licytacji wynosi 500 euro/tona. Cena wywoławcza oferowanego towaru podczas drugiego terminu licytacji wynosić będzie 100 euro za tonę.

Postąpienie będzie wynosiło nie mniej niż 10 euro. Kupujący, który zaoferuje najwyższą cenę i który uzyska przybicie, zobowiązany będzie niezwłocznie odebrać towar, na własny koszt oraz ryzyko. Wydanie surowa nastąpi po zaksięgowaniu całości ceny ustalonej w drodze licytacji, na rachunek bankowy organizatora licytacji. Możliwy jest tylko łączny zakup całości oferowanego towaru. Licytacja zostanie przeprowadzona w formie ustnej, przez Notariusza, a z jej przebiegu sporządzony zostanie protokół. Dalsze szczegóły dotyczące organizacji licytacji oraz warunków umowy sprzedaży mogą być uzyskane u organizatora licytacji jak również zostaną podane przed jej rozpoczęciem. Licytacja może się nie odbyć lub zostać odwołana bez podania przyczyny i nawet bez uprzedniego zawiadomienia. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków licytacji, najpóźniej do momentu rozpoczęcia każdej z licytacji. Żadne ewentualne koszty poniesione przez oferentów nie zostaną im zwrócone.

Arsanit sp. z o.o.

Oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodesku Cywilnego.