Polityka prywatności

REGULAMIN ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. REGULACJE OGÓLNE

 1. Niniejszy dokument określa zasady funkcjonowania i użytkowania Serwisu, zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych oraz prawa i obowiązki związane z użytkowaniem Serwisu.

 1. Definicje:

Administrator/Usługodawca – Arsanit Sp. z o.o. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, ul. Obwodowa 17, 41 – 100 Siemianowice Śląskie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000048016, NIP: 4980152180, REGON: 277662077;

Formularz Kontaktowy – narzędzie umożliwiające Użytkownikowi zgłoszenie wniosku o kontakt ze strony biura obsługi klienta Usługodawcy, przedstawiciela handlowego działającego w imieniu Usługodawcy lub innej osoby, której dotyczy dane zagadnienie;

Newsletter – ogólny lub spersonalizowany biuletyn zawierający informacje handlowe i marketingowe dotyczące produktów i usług oferowanych przez Administratora, informacje o nowościach, zmianach, aktualnych ofertach Administratora, jak również o aktualnych wydarzeniach i godzinach pracy Administratora, przesyłany do Użytkownika za pomocą poczty elektronicznej;

Regulamin – opisany w pkt II Regulamin Korzystania z Serwisu;

RODO – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016.119.1);

Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika
z Usług;

Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług;

Serwis – serwis internetowy Arsanit sp. z o.o., działający pod adresem https://arsanit.pl wraz z podstronami;

 

II. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Użytkownik z momentem rozpoczęcia korzystania z Usług wyraża akceptację niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego treści.

 1. Warunkiem korzystania z Serwisu jest spełnienie następujących wymagań technicznych: połączenie z siecią internetową, posiadanie urządzenia umożliwiającego korzystania
  z przeglądarki internetowej, przeglądarka internetowa, a w przypadku chęci otrzymywania Newslettera również posiadanie poczty elektronicznej.

 1. Wszelkie treści zawarte w Serwisie mają charakter jedynie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

 1. Usługodawca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia drogą elektroniczną Usług na rzecz Użytkownika polegających na:

  1. informowaniu za pośrednictwem poszczególnych stron internetowych Serwisu o produktach oferowanych przez Usługodawcę, promocjach produktowych oraz aktualnościach dotyczących działalności prowadzonej przez Usługodawcę,

  2. możliwości zgłoszenia wniosku o kontakt ze strony biura obsługi klienta Usługodawcy, przedstawiciela handlowego działającego w imieniu Usługodawcy lub innej osoby, której dotyczy dane zagadnienie,

  3. możliwości zamówienia a następnie dostarczania Newslettera na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do tymczasowego bądź stałego zaprzestania świadczenia Usług ze skutkiem natychmiastowym.

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody (w tym również szkody pośrednie, następcze oraz utracone korzyści) wynikające lub związane z:

  1. korzystaniem z Serwisu,

  2. zaprzestaniem świadczenia Usług,

  3. działaniem Użytkownika sprzecznym z postanowieniami Regulaminu,

  4. korzystaniem z treści odnośników do innych stron internetowych znajdujących się w Serwisie.

 1. Zawartość Serwisu jest chroniona prawami własności przemysłowej i intelektualnej. Wszelkie prawa z rejestracji znaków towarowych, grafiki i logotypy są własnością Usługodawcy, bądź innych podmiotów a ich wykorzystanie przez Użytkowników bez uprzedniej zgody jest niedozwolone.

 1. Zabronione jest korzystanie z Serwisu przez Użytkownika w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu oraz dostarczanie przez niego treści o charakterze bezprawnym.

 1. Usługodawca zaznacza, że korzystanie z Serwisu wiąże się z typowymi zagrożeniami wynikającymi z korzystania z sieci Internet, wobec czego zaleca wszelkie środki ostrożności mające na celu zminimalizowanie istniejącego ryzyka zaatakowania urządzeń Użytkowników przez wirusy itp.

 1. Do systemu teleinformatycznego Użytkownika nie będą wprowadzane dane
  i oprogramowanie Usługodawcy, poza plikami cookies mającymi na celu poprawne wyświetlanie stron internetowych Serwisu na urządzeniu Użytkownika.

 1. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą wykonania danej Usługi. Umowa może być nadto rozwiązana zarówno przez Usługodawcę, jak i Użytkownika w każdym czasie.

 1. Umowa w zakresie dotyczącym dostarczania Newslettera jest zawierana na czas subskrypcji jego zamówienia, tj. do momentu rezygnacji z tej Usługi. Warunkiem otrzymywania Newslettera jest wskazanie adresu poczty elektronicznej, na który będzie on przesyłany oraz udzielenie zgody na jego otrzymywanie. Użytkownik może anulować subskrypcję Newslettera poprzez oświadczenie o rezygnacji składane za pomocą wiadomości e-mail skierowanej na adres: marketing@arsanit.pl lub poprzez przycisk „unsubscribe” (link aktywny) udostępniany w treści Newslettera.

 1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących świadczenia Usług
  w formie pisemnej na adres Usługodawcy lub też w formie elektronicznej na adres e‑mail: marketing@arsanit.pl .

 1. Reklamację będą rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie 14 dni od daty wpłynięcia zgłoszenia. W przypadku niemożliwości dochowania przedmiotowego terminu Usługodawca poinformuje o tym składającego reklamację wraz z podaniem przyczyny oraz przewidywanego terminu rozpatrzenia reklamacji. Powiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim oraz odpowiedź na reklamację mogą zostać dokonane drogą elektroniczną (e-mail) jeśli Użytkownik udostępnił Usługodawcy swój adres poczty elektronicznej.

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do pozostawienia zgłoszenia reklamacyjnego bez rozpoznania, jeżeli będzie ono wynikało z ewidentnej nieznajomości postanowień Regulaminu.

 1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 10.05.2021 r.

 1. Regulamin dostępny jest pod adresem https://arsanit.pl

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdym czasie z istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Serwisu, w tym w szczególności w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa lub w powszechnie stosowanych technologiach informatycznych, jak również w wypadku zmian w zakresie świadczonych przez Usługodawcę Usługach. Usługodawca zobowiązuje się do poinformowania Użytkownika Serwisu o zmianach dokonanych w Regulaminie poprzez zamieszczenie aktualnej wersji Regulaminu na stronie internetowej Serwisu oraz zamieszczenie stosownej informacji na głównej stronie internetowej Serwisu.

 1. Zmiany dokonane w Regulaminie wchodzą w życie w dniu następnym po dniu udostępnienia zmodyfikowanej treści w Serwisie.

 1. W przypadku określonym w punkcie 18 Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zmianie postanowień Regulaminu poprzez poinformowanie drogą elektroniczną Usługodawcy w terminie 1 dnia od momentu udostępnienia zmodyfikowanej treści Regulaminu w Serwisie. Zaniechanie poinformowania Usługodawcy w powyższym terminie oznacza, że Użytkownik zaakceptował zmieniony Regulamin. Powyższe nie wpływa w żaden sposób na możliwość rozwiązania Umowy przez Użytkownika w każdym czasie, zgodnie z pkt 11.

 1. Usługodawca na żądanie Użytkownika udostępni aktualną treść Regulaminu w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

 1. Wszelkie spory wynikłe na gruncie Regulaminu i Umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny Rzeczypospolitej Polskiej właściwy dla strony pozwanej.

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 1. W relacjach między Usługodawcą a Użytkownikiem stosuje się język polski.

III. KLAUZULE INFORMACYJNE

 1. Klauzula informacyjna dla Użytkowników korzystających z Formularza Kontaktowego

Zgodnie z art. 13 RODO Administrator informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych Użytkowników korzystających z Formularza Kontaktowego jest: „ARSANIT” sp. z o. o., KRS: 0000048016, z siedzibą w: Siemianowicach Śląskich (41-100) przy Obwodowej 17;

2) Kontakt w zakresie związanym z przetwarzaniem danych osobowych:

adres: wskazany wyżej adres siedziby administratora,

e-mail: abi@arsanit.pl,

telefon: 502 220 232;

3) Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu podjęcia przez Administratora (osoby upoważnione przez Administratora) kontaktu z Użytkownikiem na jego życzenie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – a zatem w związku z wyrażoną przez Użytkownika zgodą na przetwarzanie danych w określonym wyżej celu;

4) Odbiorcą danych osobowych Użytkownika mogą być: pracownicy oraz zleceniobiorcy Administratora upoważnieni do przetwarzania danych, podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych, w tym podmioty świadczące usługi informatyczne na rzecz Administratora, a także podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

5) Administrator nie przekaże danych osobowych Użytkownika do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, chyba że zajdzie taka konieczność w związku
z korzystaniem z usług informatycznych podmiotów, których siedziba znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takim przypadku dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego, w stosunku do którego Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony;

6) Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane do czasu odwołania przez niego zgody na przetwarzanie danych lub też realizacji Usługi polegającej na kontakcie ze strony biura obsługi klienta Usługodawcy, przedstawiciela handlowego działającego w imieniu Usługodawcy lub innej osoby, której dotyczy dane zagadnienie;

7) Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO) oraz prawo ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), a także prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO);

Użytkownikowi przysługuje również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), jeśli stwierdzi, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza jego prawa, w tym przepisy RODO;

9) Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nieprzekazanie danych spowoduje niemożność ich przetwarzania przez Administratora w celach określonych w pkt 3;

10) Dane udostępnione przez Użytkownika nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

 1. Klauzula informacyjna dla Użytkowników zapisujących się i korzystających z Newslettera

Zgodnie z art. 13 RODO Administrator informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych Użytkowników zapisujących się i korzystających
z Newslettera jest: „ARSANIT” sp. z o. o., KRS: 0000048016, z siedzibą w: Siemianowicach Śląskich (41-100) przy Obwodowej 17;

2) Kontakt w zakresie związanym z przetwarzaniem danych osobowych:

adres: wskazany wyżej adres siedziby administratora,

e-mail: abi@arsanit.pl,

telefon: 502 220 232;

3) Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu wysyłania do Użytkownika Newslettera Administratora, a zatem marketingu bezpośredniego usług i produktów własnych, oferowanych przez Administratora, jak również informacji o aktualnych wydarzeniach i godzinach pracy Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – a zatem w związku z wyrażoną przez Użytkownika zgodą na przetwarzanie danych
w określonym wyżej celu;

Dane mogą być również przetwarzane w określonym wyżej celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – a zatem dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;

4) Odbiorcą danych osobowych Użytkownika mogą być: pracownicy oraz zleceniobiorcy Administratora upoważnieni do przetwarzania danych, podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych, w tym podmioty świadczące usługi informatyczne na rzecz Administratora, a także podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

5) Administrator nie przekaże danych osobowych Użytkownika do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, chyba że zajdzie taka konieczność w związku
z korzystaniem z usług informatycznych podmiotów, których siedziba znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takim przypadku dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego, w stosunku do którego Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony;

6) Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane do czasu odwołania przez niego zgody na przetwarzanie danych;

7) Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO) oraz prawo ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), a także prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO);

Użytkownikowi przysługuje również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), jeśli stwierdzi, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza jego prawa, w tym przepisy RODO;

9) Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nieprzekazanie danych spowoduje niemożność ich przetwarzania przez Administratora w celach określonych w pkt 3;

10) Dane udostępnione przez Użytkownika mogą podlegać profilowaniu w sposób niezautomatyzowany, w celu dostosowania oferty Administratora do konkretnych grup docelowych.

 

IV. POLITYKA COOKIES

 1. W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie Usługodawca stosuje pliki cookies. Korzystanie z Serwisu oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu Użytkownika. W każdym momencie można dokonać w tym zakresie zmiany ustawień przeglądarki Użytkownika.

 2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzany Serwis do urządzenia Użytkownika (komputer, smartfon itp.). Nie zawierają one żadnych danych osobowych.

 3. Serwis stosuje następujące typy plików cookies:

– cookies Google Analytics – pliki służące do prowadzenia statystyk dla witryny https://arsanit.pl

– cookies sesyjne – tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji, czyli jej zamknięcia.

 1. Większość przeglądarek internetowych umożliwia:

  1. kasowanie plików cookies z dysku twardego komputera (za pomocą ustawień przeglądarki),

  2. zablokowanie wszelkich przesyłanych plików cookies,

  3. wprowadzenie ostrzeżenia przed zapisaniem plików cookies na dysku.

 2. Zmiany ustawień plików cookies polegające na ograniczeniu ich stosowania w jeden
  z wyżej wymienionych sposobów mogą wpływać na funkcjonalność Serwisu.

 3. Brak zmiany wyżej wskazanych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików cookies.

 4. Poniżej wskazano sposób zmiany ustawień cookies w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:

  1. Google Chrome: Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.

  2. Internet Explorer/Microsoft Edge: Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję.

  3. Mozilla Firefox: Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję.

  4. Opera: Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią opcję.

  5. Safari: Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.

Skip to content